Due to the COVID 19 epidemic, orders may be processed with a slight delay

Search

Need help?
Need help?

In Stock

Viagra 50mg – Sildenafil Citrate Tablets

1,500.00Kr.4,800.00Kr.

Clear
Compare
SKU:N/A

VIAGRA OG DENS BRUK

kjøp over disk viagra. VIAGRA inneholder virkestoffet sildenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5 (PDE5). Effekten av VIAGRA ved å hjelpe til med å slappe av blodårene i penis, slik at blodet kan strømme under seksuell spenning. VIAGRA vil bare hjelpe deg å få ereksjon hvis du er seksuelt stimulert.

VIAGRA er en behandling for voksne menn med erektil dysfunksjon, noen ganger kalt impotens. Dette betyr at en mann ikke kan få, eller beholde en hard, erigert penis egnet for seksuell aktivitet.

2. Hva du bør vite før du tar VIAGRA

Ikke ta VIAGRA

hvis du er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6);

Hvis du tar medisiner kalt nitrater, da kombinasjonen kan forårsake en potensielt farlig reduksjon i blodtrykket. Fortell legen din dersom du tar noen av disse legemidlene som ofte gis for å lindre angina pectoris (eller «brystsmerter»). Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker;

Hvis du bruker en av stoffene kjent som nitrogenoksiddonorer som amylnitritt («poppers»), da kombinasjonen også kan føre til en potensielt farlig reduksjon i blodtrykket ditt;

Advarsler og forholdsregler

Snakk med legen din, apoteket eller sykepleieren før du tar VIAGRA:

Legen din bør nøye sjekke om hjertet ditt tåler den ekstra belastningen det er å ha sex;

Hvis du har et magesår eller problemer med blodpropp (som hemofili);

Hvis du opplever plutselig nedsatt syn eller synstap, slutt å ta VIAGRA og kontakt legen din umiddelbart.

VIAGRA skal ikke brukes sammen med andre typer oral eller lokal behandling av erektil dysfunksjon.

Du bør ikke ta VIAGRA hvis du ikke har erektil dysfunksjon. Du bør ikke ta VIAGRA hvis du er kvinne.

Spesielle hensyn til pasienter med nyre- eller leverproblemer

Du bør fortelle legen din dersom du har nyre- eller leverproblemer. Legen din kan bestemme seg for å foreskrive en lavere dose.

Barn og ungdom

 

VIAGRA skal ikke gis til personer under 18 år.

 

kjøp over disk viagra. Andre legemidler, VIAGRA

Fortell legen din eller apoteket dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

VIAGRA tabletter kan interagere med enkelte legemidler, spesielt de som brukes til å behandle brystsmerter. I nødstilfeller bør du fortelle legen din, apoteket eller sykepleieren at du tar VIAGRA og når du tok det. Ikke ta VIAGRA sammen med andre legemidler med mindre legen din forteller deg at du kan.

Du bør ikke ta VIAGRA hvis du tar legemidler som kalles nitrater, da kombinasjonen av disse legemidlene kan forårsake en potensielt farlig reduksjon i blodtrykket. Fortell alltid legen din, apoteket eller sykepleieren dersom du tar noen av disse legemidlene som ofte gis for å lindre angina pectoris (eller «brystsmerter»).

Du bør ikke bruke VIAGRA hvis du bruker noen av legemidlene kjent som nitrogenoksiddonorer som amylnitritt («poppers»), da kombinasjonen også kan føre til en potensielt farlig reduksjon i blodtrykket ditt.

Hvis du tar legemidler kjent som proteasehemmere, for eksempel for behandling av HIV, vil legen din sannsynligvis foreskrive en start med den laveste dosen (25 mg) VIAGRA.

Noen pasienter som behandles med en alfablokker for behandling av høyt blodtrykk eller prostataforstørrelse kan oppleve svimmelhet eller besvimelse, som kan være forårsaket av lavt blodtrykk når de sitter eller reiser seg raskt. Noen pasienter har opplevd disse symptomene når de tok VIAGRA med alfablokkere. Dette vil mest sannsynlig skje innen 4 timer etter inntak av VIAGRA. Du må være en vanlig daglig dose alfablokker før du starter VIAGRA, for å redusere risikoen for mulig forekomst av disse symptomene. Legen din kan starte deg med en lavere dose (25 mg) VIAGRA.

VIAGRA sammen med mat, drikke og alkohol

VIAGRA kan tas med eller uten mat.

Du kan imidlertid oppleve at VIAGRA begynner å virke langsommere hvis du tar det sammen med et tungt måltid.

Å drikke alkohol kan midlertidig svekke evnen til å få ereksjon. For å få maksimalt utbytte av medisinen din, anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før du tar VIAGRA.

Graviditet, amming og fruktbarhet

VIAGRA er ikke indisert for bruk hos kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

VIAGRA kan forårsake svimmelhet og kan påvirke synet. Du må vite hvordan du reagerer på VIAGRA før du kjører bil eller bruker maskiner.

VIAGRA conta

ins laktose

Kontakt legen din før du tar VIAGRA, hvis du har blitt fortalt at du ikke tåler enkelte sukkerarter, for eksempel laktose.

 

3. Hvordan du tar VIAGRA

 

Ta alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker. Anbefalt startdose er 50 mg.

Du bør ikke ta VIAGRA mer enn én gang daglig.

Ikke ta VIAGRA tabletter i kombinasjon med VIAGRA smeltetabletter.

VIAGRA bør tas omtrent en time før du planlegger å ha samleie. Svelg tabletten hel med et glass vann.

Hvis du tror at effekten av VIAGRA er for sterk eller for svak, snakk med legen din eller apoteket.

VIAGRA vil bare hjelpe deg å få ereksjon under seksuell stimulering. Tidspunktet for virkningen av VIAGRA varierer fra individ til individ, men er vanligvis mellom en halv og en time.

Du kan oppleve en økning i bivirkninger og deres alvorlighetsgrad. Doser over 100 mg øker ikke effekten.

Du bør ikke ta flere tabletter enn legen din har fortalt deg.

Kontakt legen din hvis du tar mer enn du trenger.

Spør legen din, apoteket eller sykepleieren hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger rapportert i forbindelse med bruk av VIAGRA er vanligvis milde til moderate og forbigående.

Hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger, må du slutte å ta VIAGRA og søke lege umiddelbart:

Allergisk reaksjon (som forekommer sjelden) – Symptomer inkluderer plutselig hvesing, pustevansker eller svimmelhet, hevelse av øyelokk, ansikt, lepper og svelg;

Brystsmerter (de forekommer sjelden) – Hvis du opplever under eller etter samleie:

Ta en halvsittende stilling og prøv å slappe av;

Ikke bruk nitrater for å behandle brystsmerter;

Langvarige og noen ganger smertefulle ereksjoner (ikke kjent) – Hvis du har en ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du kontakte lege umiddelbart;

Plutselig reduksjon eller tap av syn (ukjent);

Alvorlige hudreaksjoner (frekvens ikke kjent) – Symptomer kan omfatte kraftig avskalling og hevelse av huden, blemmer i munnen, kjønnsorganene og rundt øynene, feber;

Kramper eller anfall (ikke kjent).

Andre bivirkninger:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): hodepine.

Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer): rødme i ansiktet, fordøyelsesbesvær, synsforandringer (inkludert endringer i farger, lysfølsomhet, tåkesyn eller redusert skarphet i synet) tett nese og svimmelhet.

Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer): oppkast, hudutslett, blødning på baksiden av øyet, øyeirritasjon, blodskutte øyne/røde øyne, øyesmerter, dobbeltsyn, unormal følelse i øyet, tårer, sterk hjertebank , rask hjerterytme, muskelsmerter, døsighet, redusert følesans, svimmelhet, øresus, kvalme, munntørrhet, blødning fra penis, blod i sæd og/eller urin, brystsmerter og tretthetsfølelse.

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, besvimelse, hjerneslag, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, neseblod og plutselig nedgang eller tap av hørsel.

Ikke kjent (data kan ikke estimeres):

Ytterligere bivirkninger rapportert etter utgivelsen av produktet:

Ustabil angina (hjertesykdom), plutselig død, midlertidig redusert blodtilførsel til deler av hjernen. De fleste, men ikke alle, av disse mennene som fikk de beskrevne bivirkningene har hatt hjertesykdom før bruk av stoffet. Det er ikke mulig å fastslå om disse hendelsene var direkte relatert til VIAGRA.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette inkluderer alt som er oppført i dette pakningsvedlegget.

 

5. Hvordan du oppbevarer VIAGRA

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke oppbevares over 30 °C.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter «EXP». Utløpsdatoen refererer til den siste dagen i den måneden. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Ikke kast medisiner i avløpsvann eller husholdningsavfall. Spør apoteket hvordan du kaster medisiner som ikke lenger er nødvendig. Disse tiltakene vil bidra til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakken og annen informasjon

Hva gjør VIAGRA

Virkestoffet er sildenafil. Hver tablett inneholder 50 mg sildenafil (som sitratsalt).

Andre ingredienser er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), kroskarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmbelegg: hypromellose, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, triacetin, indigokarminaluminiumsjø (E132).

VIAGRA ser ut og innholdet i pakningen

VIAGRA filmdrasjerte tabletter are blå, med en avrundet diamantform. De er merket med «PFIZER» på den ene siden og «VGR 50» på den andre. Tablettene leveres i blisterpakninger som inneholder 2, 4, 8 eller 12 tabletter per kartong eller emballasje.

Viagra

100 tabletter, 200 tabletter, 300 tabletter, 400 tabletter, 500 tabletter

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Write a review

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bestsellers

Viagra 200mg - Sildenafil Citrate Tablets

1,600.00Kr.5,200.00Kr.
(0 Reviews)
Viagra 200mg is the best and effective medicine for the treatment of Erectile Dysfunction (ED) in men. It is the highest dose of medicine which is given to patients for whom the lower doses do not work properly. It contains the active ingredient Sildenafil Citrate which helps the blood to flow properly through the penis, thereby giving you an erection within 30 minutes. A person can stay hard for as long as 8 hours and spend a good time with his partner in bed. For best results, take this medicine 1 hour before any sexual activity.

Back to Top
Select your currency
EUREuro
Product has been added to your cart